U schrijft zich in voor deelname aan Fluo Fun Run van VZW Blue Berry Jam in samenwerking met Gemeente Duffel.

Voor al uw vragen is Blue Berry Jam vzw uw aanspreekpunt. Blue Berry Jam vzw is te bereiken via E-mail: shakesomedust@blueberryjam.be

Artikel 1.            Inschrijving

De deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving min. 18 jaar te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben om zich in te schrijven voor het evenement. 

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, en na betaling van het inschrijvingsgeld.

Artikel 2.            Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra’s.  

Artikel 3.            Annulering van het evenement

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden ( dit betreft voornamelijk extreme weersomstandigheden of omstandigheden waarbij de veiligheid van de deelnemers niet kan worden gegarandeerd ) niet kan doorgaan, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. De organisator BLUE BERRY JAM VZW kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Artikel 4.            Deelname

Deelname aan het evenement kan enkel met een geldig inschrijving.

Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (borstnummer, polsbandje, … ) steeds zichtbaar zijn.

De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen.

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.

De organisatie BLUE BERRY JAM VZW is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijden.

De deelnemers aanvaarden de eigenheid van dit soort loopevent en zullen ondanks de aanwezigheid van signaalgevers toch steeds rekening houden met mogelijk wandel- of autoverkeer. Zij houden zich aan de door de organisatie verstrekte aanbevelingen en de algemene wegcode geldt ten allen tijde.

De organisatie BLUE BERRY JAM VZW behoudt zich het recht voor om het parcours te wijzigen om redenen van veiligheid of toegankelijkheid.

Artikel 5.            Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6.            Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld en extra’s) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.

Blue Berry Jam vzw meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper.  Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen. 

Artikel 7              Gezond & veilig sporten

Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisator BLUE BERRY JAM VZW kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.

Een verzekering lichamelijke ongevallen is inbegrepen bij de inschrijving voor onze deelnemers.

Artikel 8.            Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor de organisator BLUE BERRY JAM VZW. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met de organisatie. Door uw deelname aan het evenement verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van de organisator, zonder hiervoor een vergoeding te claimen.

Blue Berry Jam vzw zal deze gegevens gebruiken voor de deelname van het Event alsook voor marketing en communicatiedoeleinden.  De Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.  De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden. 

Artikel 9.          Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen.  Blue Berry Jam vzw zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen.  Indien dit niet lukt, zal dit eveneens aan de deelnemer worden gemeld en een alternatief tijdsverloop worden voorgesteld.     

Artikel 10.          Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.